ܥܘܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܥܘܕ (ܥܪܒܐܝܬ عود܄ ܦܪܣܐܝܬ بربط܄ ܨܘܡܐܠܐܝܬ kaban ܐܘ cuud܄ ܛܘܪܩܐܝܬ ud/ut܄ ܝܘܢܐܝܬ ούτι܄ ܐܪܡܢܐܝܬ ուդ܄ ܥܒܪܐܝܬ עוד) ܗܘ ܡܐܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܟܘܡܬܪܐ ܘܐܝܟ ܩܝܬܪܐ ܕܡܚܫܚ ܒܡܘܣܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܕܐܦܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܥܘܕ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܥܣܪܐ ܠܬܠܬܥܣܪ ܝܬܪ̈ܝܢ܀

ܫܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܠܬܐ ܕ"ܥܘܕ" ܐܬܝܬ ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ (العود "ܩܝܣܐ") ܐܠܐ ܐܩܗܐܪܕ ܢܘܝܒܐܘܪ ܐܡܪ ܕ"ܥܘܕ" ܐܬܝܬ ܡܢ ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ "ܪܘܕ"܀

ܐܡܢܬܝܐ ܕ"ܐܠ-" ܕ"ܐܠܥܘܕ" ܐܬܐܒܕ ܗܘܐ ܒܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ. ܡܠܬܐ ܕ"ܥܘܕ" (ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܪ̈ܒܝܬܐ ܕܥܝܢ-ܘܐܘ-ܕܐܠ) ܗܘܬ "ܐܘܕ" ܡܛܠ ܕܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܩܠܐ ܘܐܬܘܬܐ ܕܥܝܢ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]