Jump to content

ܥܘܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܘܕ ܫܐܡܝܐ ܕܐܬܥܒܕ ܡܢ ܥܒܕܘ ܢܚܐܬ ܒܫܢܬ 1921

ܥܘܕ (ܥܪܒܐܝܬ عود܆ ܦܪܣܐܝܬ بربط܆ ܨܘܡܐܠܐܝܬ kaban ܐܘ cuud܆ ܛܘܪܩܐܝܬ ud/ut܆ ܝܘܢܐܝܬ ούτι܆ ܐܪܡܢܐܝܬ ուդ܆ ܥܒܪܐܝܬ עוד) ܗܘ ܡܐܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܟܘܡܬܪܐ ܘܐܝܟ ܩܝܬܪܐ ܕܡܚܫܚ ܒܡܘܣܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܕܐܦܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܥܘܕ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܥܣܪܐ ܠܬܠܬܥܣܪ ܝܬܪ̈ܝܢ܀

ܫܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܬ ܡܠܬܐ ܕ"ܥܘܕ" ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ (العود ܐܘܟܝܬ "ܩܝܣܐ") ܐܠܐ ܐܩܗܐܪܕ ܢܘܝܒܐܘܪ ܐܡܪ ܕܐܬܝܬ "ܥܘܕ" ܡܢ ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ "ܪܘܕ"܀

ܐܡܢܬܝܐ ܕ"ܐܠ-" ܕ"ܐܠܥܘܕ" ܐܬܐܒܕ ܗܘܐ ܒܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ. ܡܠܬܐ ܕ"ܥܘܕ" (ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܪ̈ܒܝܬܐ ܕܥܝܢ-ܘܐܘ-ܕܐܠ) ܗܘܬ "ܐܘܕ" ܡܛܠ ܕܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܩܠܐ ܘܐܬܘܬܐ ܕܥܝܢ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]