ܟܡܬܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܟܘܡܬܪܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܟܡܬܪܐ

ܟܡܬܪܐ ܐܘ ܟܘܡܬܪܐ ܐܘ ܦܪܛܝܡܐ ܐܘ ܡܠܘܬܐ ܐܘ ܛܪܝܡܐ ܗܘ ܦܐܪܐ ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܫ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܡܲܬ݂ܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܳܡܰܬ̥ܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܳܡܰܬ̥ܪ̈ܶܐ)