ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ

ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ ܐܘ ܐܡܙܘܢܝܐ ܢܦܠ ܡܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܪܐܙܝܠ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܢܬܚܫܒ ܕܗܢܐ ܥܒܐ ܐܝܟ ܪ̈ܐܬܘܬܐ ܕܒܗ ܬܦܘܫ ܐܪܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܡܪܝܩܐ܀