Jump to content

ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ

ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ ܐܘ ܐܡܙܘܢܝܐ ܢܦܠ ܡܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܪܐܙܝܠ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܢܬܚܫܒ ܕܗܢܐ ܥܒܐ ܐܝܟ ܪ̈ܐܬܘܬܐ ܕܒܗ ܬܦܘܫ ܐܪܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܡܪܝܩܐ܀