Jump to content

ܣܪܦܝܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܢܒܐ ܣܪܦܝܘܢ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܪܦܝܘܢ ܗܘܐ ܐܒܝܠܐ ܝܢ ܝܚܝܕܝܐ ܦܝܫܠܐ ܩܪܝܐ ܕܣܕܘܢܗ ܡܢ ܣܒܒ ܡܢܕܝ̣ ܚܪܝܢܐ ܠܐ ܠܒܫ ܠܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܟܘܣܝܐ ܓܘ ܟܘܠܐ ܚܝܘܗܝ ܐܠܐ ܚܕ ܒܪܘܢܐ ܠܒܝܫܐ ܗܘܐ. ܥܕܬܐ ܟܐ ܡܝܩܪܐ ܠܬܚܪܐ ܕܐܗܐ ܩܕܝܫܐ ܘܟܐ ܥܒܕܐ ܕܘܟܪܢܐ ܒܟܠ ܫܢܬܐ ܒܝܪܚܐ ܕܬܡܘܙ. ܐܝܬ ܬܪܬܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܒܫܡܬ ܕܐܗܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܝܠܐ ܓܘ ܡܬܐ ܕܓܘܢܕܟܘܣܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܘܐܚܪܝܢܬܐ ܒܡܬܐ ܕܟܐܡܝ ܪܒܬܟܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܗܠܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܝܪܐܩ.