ܣܪܦܝܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐܢܒܐ ܣܪܦܝܘܢ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܪܦܝܘܢ ܗܘܐ ܐܒܝܠܐ ܝܢ ܝܚܝܕܝܐ ܦܝܫܠܐ ܩܪܝܐ ܕܣܕܘܢܗ ܡܢ ܣܒܒ ܡܢܕܝ̣ ܚܪܝܢܐ ܠܐ ܠܒܫ ܠܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܟܘܣܝܐ ܓܘ ܟܘܠܐ ܚܝܘܗܝ ܐܠܐ ܚܕ ܒܪܘܢܐ ܠܒܝܫܐ ܗܘܐ. ܥܕܬܐ ܟܐ ܡܝܩܪܐ ܠܬܚܪܐ ܕܐܗܐ ܩܕܝܫܐ ܘܟܐ ܥܒܕܐ ܕܘܟܪܢܐ ܒܟܠ ܫܢܬܐ ܒܝܪܚܐ ܕܬܡܘܙ. ܐܝܬ ܬܪܬܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܒܫܡܬ ܕܐܗܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܝܠܐ ܓܘ ܡܬܐ ܕܓܘܢܕܟܘܣܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܘܐܚܪܝܢܬܐ ܒܡܬܐ ܕܟܐܡܝ ܪܒܬܟܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܗܠܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܝܪܐܩ.