Jump to content

ܣܦܪ ܡܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܦܪ̈ܝ ܡ̈ܠܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ

ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܐܘ ܠܟܣܝܩܘܢ ܐܘ ܠܗܟܣܝܩܘܢ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: λεξικόν) ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡ̈ܠܐ ܘܕܝܗܒ ܣܘܟܠܐ ܠܟܠ ܡܠܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܠܚܕ ܠܫܢ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܐܘܟܝܬ ܬܘܪܓܡܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ܀