Jump to content

ܣܠܡܐܢ ܒܢ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܠܡܐܢ ܒܢ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ
ܨܘܪܬ ܠܡܠܟܐ ܣܠܡܐܢ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ
ܨܘܪܬ ܠܡܠܟܐ ܣܠܡܐܢ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ
ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܣܥܘܕܝܬܐ
ܛܘܗܡܢܘܬܐ ܥܪܒܝܐ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ 23 ܟܢܘܢ ܒ 2015 - ܥܕܟܝܠ
ܟܘܠܠܐ 23 ܟܢܘܢ ܒ 2015
ܡܘܠܕܐ 31 ܟܢܘܢ ܐ 1935، ܪܝܐܨ
ܩܕܡܗ ܡܠܟܐ ܥܒܕܐܠܠܗ
ܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܡܕ ܒܢ ܣܠܡܐܢ
ܐܝܩܪܬܐ
ܒܝܬ ܒܝܬ ܐܠ ܣܥܘܕ (آل سعود)
ܝܠܕ̈ܬܐ ܦܗܕ، ܣܘܠܛܐܢ، ܐܚܡܕ، ܥܒܕܐܠܥܙܝܙ، ܦܝܨܠ، ܚܨܐ، ܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܡܕ ܒܢ ܣܠܡܐܢ، ܣܥܘܕ، ܬܘܪܟܝ، ܟܠܕ
ܬܘܕܝܬܐ ܐܣܠܐܡ
ܐܒܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ
ܐܡܐ ܚܨܐ ܒܪܬ ܐܚܡܕ ܐܠܣܕܝܪܝ
ܫܘܬܦܐ ܣܘܠܛܐܢܐ ܒܪܬ ܬܘܪܟܝ ܐܠܘܕܝܪܝ 1945 -2011، ܣܪܐ ܒܪܬ ܦܝܨܠ (ܕܘܠܠܐ)، ܦܗܕܐ ܒܪܬ ܦܠܐܚ ܐܠ ܚܬ݂ܠܝܢ

ܣܠܡܐܢ ܒܢ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܣܥܘܕܝܐ܀