ܣܝܢܝ (ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܕܣܝܢܝ ܡܢ ܫܡܝ̈ܐ

ܣܝܢܝ (ܥܪܒܐܝܬ: سيناء) ܗܝ ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܒܩܛܥܐ ܐܣܝܝܐ ܕܡܨܪܝܢ܀