ܣܝܢܝ (ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܕܣܝܢܝ ܡܢ ܫܡܝ̈ܐ

ܣܝܢܝ (ܥܪܒܐܝܬ سِينَاء܆ ܥܪܒܐܝܬ ܡܨܪܝܐ سينا) ܗܝ ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܒܩܛܥܐ ܐܣܝܝܐ ܕܡܨܪܝܢ܀

[ܫܚܠܦ]