ܣܝܢܝ (ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܕܣܝܢܝ ܡܢ ܫܡܝ̈ܐ

ܣܝܢܝ (ܥܪܒܐܝܬ سِينَاء܆ ܥܪܒܐܝܬ ܡܨܪܝܐ سينا) ܗܝ ܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܒܩܛܥܐ ܐܣܝܝܐ ܕܡܨܪܝܢ܀