Jump to content

ܣܝܡܐ (ܢܘܩܙܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܣ̈ܝܡܐ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܢ̈ܘܩܙܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܐ̈ܬܘܬܐ ܒܟܬܝܒܬܐ ܣܘܪܝܬܐ ܘܗܠܝܢ ܡܣܟܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܚ̈ܕܢܝܬܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܣ̈ܓܝܐܢܝܬܐ܀

ܫܘܚ̈ܠܦܐ[ܫܚܠܦ]

ܟܕ ܐܝܬ ܐܬܘܬܐ ܕܪܝܫ ܒܡܠܬܐ܂ ܒܐܡܝܢ ܣ̈ܝܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܒܗܕܐ ܐܬܘܬܐ ܘܡܬܚܝܝ ܐܝܟ ܪ̈܀

ܟܕ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܪܝܫ ܒܡܠܬܐ܂ ܒܐܡܝܢ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܠܪܝܫ ܐܚܪܝܬܐ܀

ܒܟܬܝܒܬܐ ܕܣܪܛܐ ܟܕ ܐܝܬ ܣ̈ܝܡܐ ܒܠܡܕ ܡܫܟܚ ܕܡܬܬܣܝܡܝܢ ܫܘܝܐܝܬ܀