ܙܘܥܐ (ܩܢܘܢܐ ܕܠܥܙܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܙܘܥ̈ܐ ܐܘ ܢܩܫܬ̈ܐ ܗܢܘܢ ܢܘܩܙ̈ܐ ܕܡܬܬܣܝܡܝܢ ܠܥܠ ܐܘ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܬܘܬ̈ܐ ܘܡܫܬܓܢܝܢ ܩܠܝܗܘܢ܀

ܙܘܥ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܠ ܐܬܘܬܐ ܕܒܝܬ

ܙܘܥ̈ܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܠ ܐܬܘܬܐ ܕܒܝܬ