ܣܕܪܐ:ܩܠܒܐ ܐܬܘܬܐ ܕܐܝܣܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܒܗܢܐ ܣܕܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܠܒ̈ܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܝܣܘ (ISO)܀

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܩܠܒܐ ܐܬܘܬܐ ܕܐܝܣܘ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 12.