Jump to content

ܣܐܘ ܦܐܘܠܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܐܘ ܦܐܘܠܘ

ܣܐܘ ܦܐܘܠܘ (ܦܘܪܛܘܓܠܐܝܬ: São Paulo) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܪܐܙܝܠ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 11,037,593 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܐܘ ܦܐܘܠܘ܀