ܢܠܣܘܢ ܡܐܢܕܝܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܢܠܣܘܢ ܡܐܢܕܝܠܐ ܒ2008

ܢܠܣܘܢ ܡܐܢܕܝܠܐ (ܐܦܪܝܩܢܝܬ: Nelson Mandela) (ܐܝܠܝܕ 18 ܬܡܘܙ 1918 ܘܡܝܬ 5 ܟܢܘܢ ܐ 2013) ܗܘܐ ܪܝܫܢܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܢ 1994 ܠ1999܀