ܠܫܢܐ ܐܦܪܝܩܐܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܡܠܢ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܐܦܪܝܩܐܢܝܐ ܒܐܦܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܠܫܢܐ ܐܦܪܝܩܐܢܝܐ (Afrikaans) ܗܘ ܠܫܢܐ ܪܫܡܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܒܢܐܡܝܒܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܠܫܢܐ ܐܦܪܝܩܐܢܝܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܗܘܠܢܕ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܐܝܬ ܒܗ 95% ܦܬܓܡ̈ܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܗܘܠܢܕܝܐ܀