ܢܝܢܘܣ ܐܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܢܝܢܘܣ ܐܚܐ ܗܘ ܚܕ ܡܚܘܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܝܕܝܥܐ ܒܓܘ ܫܝܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܠܘܚܢ̈ܐ. ܗܘܐ ܡܢ ܝܡܐ ܒܣܝܩܘܡ 24 ܒܢܝܣܢ ܫܢܬܐ ܕ1945 ܠܡܪܢ ܒܓܘ ܡܬܐ ܕ ܓܪܓܝܫܡܘ ܒܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ. ܘܒܫܢܬܐ ܕ1958 ܫܢܝ ܡܢ ܡܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕ ܩܡܫܠܝ ܠܡܓܡܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܘܢܦܩ ܡܢ ܡܕܪܫܬܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1961 ܥܡ ܚܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕ ܒܟܠܝܪܝܘܣ ܡܢ ܒܝܬܨܘܒܐ ܕ ܕܪܡܣܘܩ.

ܥܢܕ ܒܣܝܩܘܡ 15/7/2013 ܒܓܘ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ.

ܢܝܢܘܣ ܐܚܐ ܐܥܬܪ ܠܙܡܪܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܓܝ ܫܐܪ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܕܚܘܒܐ ܘܐܘܡܬܐ ܘܫܐܪ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ.

ܝܨܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

http://www.ninosaho.com/ninos-aho-biography http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,680884.msg6057712.html#msg6057712