Jump to content

ܢܝܘ ܝܘܪܩ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܘ ܝܘܪܩ ܒܠܠܝܐ

ܢܝܘ ܝܘܪܩ ܐܘ ܢܝܘ ܝܘܪܟ (ܐܢܓܠܐܝܬ New York City ܐܘ The City of New York) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܘ ܝܘܪܩ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 8,000,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܘ ܝܘܪܩ܀

ܡܟܬܒ ܙܒܢܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܘ ܝܘܪܩ ܐܫܬܬܣ ܒܫܢܬܐ 1625 ܐܝܟ ܐܡܣܛܪܕܐܡ ܚܕܬܐ. ܗܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ ܠܗܘܠܢܕ̈ܝܐ. ܒ1664 ܢܦܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܕܐܢܓܠܝ̈ܐ ܘܗܘܬ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܢ 1783 ܠ1790. ܡܢ ܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܢܝܘ ܝܘܪܩ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]