ܬܐܓܘܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܬܐܓܘܪܬܐ ܗܝ ܬܚܠܦܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܕܐܣܢ̈ܐ ܐܘ ܬܫܡܫܬ̈ܐ ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܹܐܓ݂ܘܼܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܹܐܓ݂ܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܐܓ̥ܽܘܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܐܓ̥ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)