ܬܐܓܘܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܝܪܐ ܕܬܓܪ̈ܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܓܕܐܢܣܩ ܡܢ ܕܪܐ ܕܫܒܥܬܥܣܪ
Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce, 1766

ܬܐܓܘܪܬܐ ܗܝ ܬܚܠܦܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܕܐܣܢ̈ܐ ܐܘ ܬܫܡܫܬ̈ܐ ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܹܐܓ݂ܘܼܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܹܐܓ݂ܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܐܓ݂ܽܘܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܐܓ݂ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ)