Jump to content

ܢܓܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܢܓܪܐ ܬܪܨ ܬܪܥܐ

ܢܓܪܘܬܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬ ܢܓܪܐ ܘܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܨܢܥܝ̈ܬܐ. ܢܓܪܐ ܗܘ ܕܦܠܚ ܩܝܣ̈ܐ ܘܥܒܕ ܟܠܡܕܡ ܕܡܢ ܩܝܣܐ ܗܘ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܲܓܵܪܘܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܰܓܳܪܽܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)