Jump to content

ܢܓܦ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܣܓܕܐ ܕܐܡܐܡ ܥܠܝ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܕܢܓܦ

ܢܓܦ (ܥܪܒܐܝܬ ٱلنَّجَف‎) ܐܘ ܐܠܢܓܦ ܐܠܐܫܪܦ (ٱلنَّجَف ٱلْأَشْرَف‎) ܐܘ ܒܐܢܝܩܝܐ (بَانِيقِيَا‎) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܥܝܪܐܩ. ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܝܩܝܪܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܥܝܪ̈ܐܩܝܬܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܓܦ. ܢܦܠܐ ܒܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܓܕܐܕ ܩܘܪܒܐ ܕܡܐܬܐ ܘܫܬܝܢ ܟܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ. ܒܫܢܬ 2013 ܐܝܬ ܗܘܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܐܬܐ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܢܓܦ. ܬܬܚܫܒ ܐܝܟ ܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܐܣܠܐܡ ܫܝܥܝܐ (ܒܬܪ ܡܟܐ ܘܐܠܡܕܝܢܗ) ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܫܝܥܝܘܬܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܫܝܥܝܬܐ ܒܥܝܪܐܩ܀