ܡܥܝܐ ܥܒܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܥܝܐ ܚܠܝܡܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܡܥܝ̈ܐ ܥܒܝܐ

ܡܥܝܐ ܥܒܝܐ ܐܘ ܡܥܝܐ ܚܠܝܡܐ ܐܘ ܩܘܠܘܢ ܗܘ ܡܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܥܝܐ ܒܬܪ ܡܥܝܐ ܩܛܝܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܥܝܵܐ ܥܲܒ݂ܝܵܐ . ܩܘܿܠܘܿܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܲܝܵܐ ܥ̈ܒ݂ܲܝܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܥܝܳܐ ܥܰܒ̥ܝܳܐ . ܩܳܘܠܳܘܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܰܝܳܐ ܥ̈ܒ̥ܰܝܳܐ)