ܡܡܠܠܐ ܕܡܦܠܚܢܐ:60.230.157.253

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܘܪܝܐ ܕܡܓ̈ܠܐ ܕܠܐ ܟܬܒܐ[ܫܚܠܦ]

ܫܠܡܐ,

ܠܐ ܬܫܪܐ ܢܝ ܡܓ̈ܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܟܬܒܐ. ܬܘܕܝ.

Hello,

Please do not start articles without writing any content. Thank you. --334a (ܡܡܠܠܐ) 16:31, 10 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 (UTC)


This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet, or who does not use it. We therefore have to use the numerical IP address to identify them. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please create an account or log in to avoid future confusion with other anonymous users.