ܡܡܠܠܐ:ܩܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܟܬܒܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܐܝܡܐ ܣܒܒ ܟܬܒܼܘܠܘܟܘܢ ܟܝܠ ܒܩܘܦ ܘܠܐ ܒܟܦ. ܒܓܘ ܥܪܒܝܬ ܐܝܠܗ ܟܬܒ݂ܬܐ ܒܟܦ(كيل)܀ --Telkepnaya


ܣܦܪܝܐܝܬ: ܫܠܡܐ ܠܟ ܬܠܟܐܦܢܝܐ!

ܗܢܘ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܣܦܪܝܐ ܠܐ ܣܘܕܝܐ. ܘܠܫܢܢ ܐܦ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ܆ ܠܐ ܟܬܒܝܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܡܬܘܡ. ܩܪܝ ܢܝ ܠܕܦܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ. --334a (ܡܡܠܠܐ) 04:05, 9 ܒܐܕܪ 2018 (UTC)

ܒܣܘܵܕ݂ܵܝܵܐ: ܫܠܵܡܵܐ ܠܘܼܟ݂܆ ܬܸܠܟܹܐܦܢܵܝܵܐ!

ܐܵܘܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܘܝܼܩܝܼܦܸܕ݂ܝܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܸܢ ܣܸܦܪܵܝܵܐ܆ ܠܵܐ ܣܘܵܕ݂ܵܝܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕ݇ܬ݂ܵܐ. ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܐܵܦ ܠܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ܆ ܠܵܐ ܟܵܬ݂ܒ݂ܝܼܚ ܡܲܟ݂ܘܵܬܹܝܗܹܝ ܗܵܡܵܫܵܐ. ܩܪܝܼ ܠܵܗ̇ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܙܲܗܡܲܬ. --334a (ܡܡܠܠܐ) 04:05, 9 ܒܐܕܪ 2018 (UTC)