ܡܡܠܠܐ:ܢܒܘ

Page contents not supported in other languages.
ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܝܬ ܒܗ ܐܢܫܐ ܕܡܫܚܠܦ ܠܗ ܦܐܬܐ ܠ"ܢܒܘ (ܐܠܗܐ)" ܠܡܦܘܣܗܿ ܡܢ ܢܒܘ (ܟܘܟܒܐ) ܬܘܕܝ܀Shuraya (ܡܡܠܠܐ) 02:11, 5 ܒܢܝܣܢ 2022 (UTC)Reply[reply]

nevermind Shuraya (ܡܡܠܠܐ) 02:25, 5 ܒܢܝܣܢ 2022 (UTC)Reply[reply]