ܡܦܠܚܢܐ:Shuraya

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐܬܘܪ ܚܝܬܐ


ܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܝ ܗܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܒܒ݂ܲܥܘܼ ܕܲܟܲܘ ܫܟ݂ܝܼܪ̈ܵܬ݂ܝ܁ ܬܲܘܕܝܼ

ܫܒܥܣܪ ܫܢܝ̈ܢ