ܡܠܐܐ ܘܬܘܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܬܘܒܐ
ܡܠܐܐ

ܡܠܐܐ ܘܬܘܒܐ ܗܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܗܪܐ ܘܫܡܫܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܕܝܡ̈ܐ ܐܘ ܐܘܩ̈ܝܢܘܣ ܟܕ 'ܡܠܐܐ' ܗܘ ܣܠܩܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘ'ܬܘܒܐ' ܗܘ ܟܦܬܐ ܕܡ̈ܝܐ.