ܡܝܣܝܣܝܦܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܝܣܝܣܝܦܝ ܗܘ ܐܘܚܕܢܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܬܝܡܝܢܬܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ، ܣܟܡ ܒܪܩܩܐ ܕܡܟܣܝܩܘ ܡܢܬܐ ܡܢ ܬܚܘܒܗ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܐܝܢܐ ܣܟܡ ܢܗܪܐ ܕܡܝܣܝܣܝܦܝ ܬܚܘܒܗ ܡܥܪܒܝܐ܀