ܢܗܪܐ ܕܡܝܣܝܣܝܦܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Mississippiriver-new-01.png

ܢܗܪܐ ܕܡܝܣܝܣܝܦܝ (ܐܢܓܠܐܝܬ Mississippi River)‏ ܗܘ ܢܗܪܐ ܝܬܝܪ ܐܪܝܟܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܢܦܠ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܢܗܪܐ ܬܪܝܢܐ ܒܐܪܝܟܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܗܪܐ ܕܡܝܙܘܪܝ ܗܘ ܬܪܥ ܡܢ ܢܗܪܐ ܕܡܝܣܝܣܝܦܝ܆ ܡܐ ܐܥܒܕ ܛܟܣܐ ܢܗܪܝܐ ܝܬܝܪ ܐܪܝܟܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܀