Jump to content

ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ
ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ
ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ
ܡܕܥ̈ܐ ܦܪܨܘܦܝ̈ܐ
ܫܡܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ ܕܝ ܠܘܕܦܝܓܘ ܒܘܢܪܘܬܝ
ܣܝܩܘܡ ܡܘܠܕܐ 6 ܒܐܕܪ,1475
ܕܘܟܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܬܘܣܟܢܐ
ܣܝܩܘܡ ܕܫܘܢܝܐ 18 ܒܫܒܛ,1564 (88 ܫܢ̈ܐ)
ܕܘܟܐ ܕܒܗ ܡܝܬ ܪܗܘܡܐ
ܛܘܗܡܢܘܬܐ ܐܝܛܠܢܝܐ
ܡܕܪܫܬܐ ܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ
ܦܠܛ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܩܝܡܬܐ ܕܕܘܝܕ ، ܠܘܚܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܕܡ ، ܩܝܡܬܐ ܕܒܝܬܬܐ

ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ ܕܝ ܠܘܕܒܝܩܘ ܒܘܪܢܪܘܜܝ ܣܝܡܘܢܝ (ܐܝܛܠܐܝܬ: Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) ܐܦ ܐܬܝܕܥ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ (Michelangelo) (ܐܬܝܠܕ 6 ܒܐܕܪ 1475 - ܡܝܬ 18 ܒܫܒܛ 1664) ܗܘܐ ܪܫܘܡܐ ܘܨܝܪܐ ܘܐܪܕܝܟܠܐ ܐܝܜܠܝܐ ܒܙܒܢ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ. ܗܘ ܘܕܘ ܒܢܫܝ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀

ܦܝܝܜܐ، ܓܠܘܦܘܬܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ.