ܡܝܟܐܝܠ (ܫܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܝܟܐܝܠ ܗܘ ܫܡܐ ܥܒܪܝܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ "ܡܢܘ ܐܝܟ ܐܠܗܐ؟". ܢܫ̈ܐ ܝܕܝܥ̈ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܗܢܐ ܗܢܘܢ ܡܝܟܐܝܠ ܓܐܟܣܘܢ ܘܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ܀