ܡܝܟܐܝܠ (ܫܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܝܟܐܝܠ ܗܘ ܫܡܐ ܥܒܪܝܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ "ܡܢܘ ܐܝܟ ܐܠܗܐ؟". ܢܫ̈ܐ ܝܕܝܥ̈ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܗܢܐ ܗܢܘܢ ܡܝܟܐܝܠ ܓܐܟܣܘܢ ܘܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ܀