ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ ܐܘ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܣܘܪܝܝܐ (ܐܝܠܝܕ 1126 ܘܡܝܬ 1199) ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܡܢ 1166 ܗܘܠ 1199܀

ܚܝ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ 1126 ܒܡܝܠܝܛܝܢܝ (ܗܫܐ ܡܠܛܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ). ܫܡ ܐܒܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܐܠܝܐ ܩܢܕܐܣܝ. ܐܣܬܦܪ ܘܐܬܕܪܫ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪ ܒܪܨܘܡܐ ܒܡܪܕܘܬܐ܇ ܘܬܐܘܠܘܓܝܐ܇ ܘܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒܢ̈ܐ܀

ܦܛܪܝܪܟܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܫܢܬܐ 1166 ܐܬܬܣܪܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܒܬܪ ܓܒܐܘܗܝ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ. ܕܒܪܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܘܥܣܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܐܝܟ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܬܟܬܒ ܥܠ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗ ܥܕܬܢܝܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܣܝܡ̈ܐ ܒܚܩܠܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܕܛܟܣܝ̈ܬܐ܇ ܘܡܫܡܗܐ ܕܣܡܘ̈ܗܝ ܗܘܝܘ ܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒܢܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]