ܡܙܝܥܢܐ ܕܩܝܕܐ ܓܘܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܙܝܥܢܐ ܕܪܕܝܬܐ

ܡܙܝܥܢܐ ܕܩܝܕܐ ܓܘܝܐ - ܗܘ ܡܙܝܥܢܐ ܕܡܩܝܕ ܠܝܩܕܐ ܘܡܫܚܠܦ ܠܚܝܠܐ ܕܫܚܝܢܘܬܐ ܠܚܝܠܐ ܕܚܠܨܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܬܦܠܚܐ ܠܥܒܕܐ ܕܥܡܠܐ ܕܡܙܝܥܢܘܬܐ܂ ܐܗܐ ܡܙܝܥܢܐ ܡܫܬܡܗܐ ܗܕܟ݂ܐ ܡܛܠ ܕܩܝܕܐ ܕܝܗ ܡܬܩܝܡܐ ܒܓܘܐ ܕܡܙܝܥܢܐ ܒܢܦܫܗ, ܒܦܘܪܫܐ ܡܢ ܐܕܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܙܝܥܢܐ̈ (ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܡܙܝܥܢܐ ܕܠܗܓܐ) ܕܩܝܕܐ ܕܝܗܝ ܡܬܩܝܡܐ ܒܪܐܝܬ ܠܡܙܝܥܢܐ܂ ܐܗܝ ܡܙܝܥܢܐ̈ ܡܬܦܠܚܝܢ ܪܝܫܝܐܝܬ ܒܪܕܝܬܐ̈ ܘܡܬܦܠܓܝܢ ܠܬܪܝܢ ܐܕܫܐ̈، ܡܙܝܥܢܐ̈ ܕܒܢܙܝܢ ܘܡܙܝܥܢܐ̈ ܕܕܝܙܠ܂

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܙܝܥܢܐ̈ ܕܩܝܕܐ ܓܘܝܐ ܩܕܡܐܝ ܗܘܘ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܨܪܘܚܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܨܝܢܝܐ̈ ܐܝܕܢܐ ܒܡܐܐ ܬܠܝܬܐܐ ܠܡܢܝܢܐ݇܂

ܣܘܟܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܩܛܥܬܐ̈ ܕܡܙܝܥܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܦܘܠܣܝܢ

ܒܒܘܫܝܘܬܐ ܕܪܕܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܘܢ ܐܕܝܘܡ ܡܙܝܥܢ̈ܐ ܕܐܪܒܥܐ ܦܘܠܣܝܢ. ܩܛܥܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܡܙܝܥܢܐ ܗܘܘ:

  • ܨܡܡ̈ܐ (ܡܬܚܙܝ ܒܨܘܪܬܐ ܒܓܘܢܝ̈ܐ ܙܪܟܐ ܘܣܝܡܩܐ)