ܡܙܝܥܢܐ ܕܝܩܕܐ ܓܘܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܙܝܥܢܐ ܕܪܕܝܬܐ

ܡܙܝܥܢܐ ܕܝܩܕܐ ܓܘܝܐ ܗܘ ܡܙܝܥܢܐ ܕܡܝܩܕ ܒܝܩܕܐ ܘܡܫܚܠܦ ܠܚܝܠܐ ܕܫܚܝܢܘܬܐ ܠܚܝܠܐ ܕܚܠܨܬܐ܆ ܐܝܢܐ ܡܬܦܠܚܐ ܠܥܒܕܐ ܕܥܡܠܐ ܕܡܙܝܥܢܘܬܐ. ܡܙܝܥܢܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܗܐ ܗܕܟܐ ܡܛܠ ܕܝܩܕܐ ܕܝܠܗ ܡܬܩܝܡܐ ܒܓܘܐ ܕܡܙܝܥܢܐ ܒܢܦܫܗ ܒܦܘܪܫܐ ܡܢ ܐܕ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܙܝ̈ܥܢܐ (ܒܛܘܦܣܐ ܡܙܝܥܢܐ ܕܠܗܓܐ) ܕܝܩܕܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܩܝܡܐ ܒܪܐܝܬ ܠܡܙܝܥܢܐ. ܗܠܝܢ ܡܙܝ̈ܥܢܐ ܡܬܦܠܚܝܢ ܪܝܫܝܐܝܬ ܒܪ̈ܕܝܬܐ ܘܡܬܦܠܓܝܢ ܠܬܪܝܢ ܐܕ̈ܫܝܢ: ܡܙܝ̈ܥܢܐ ܕܒܢܙܝܢ ܘܡܙܝ̈ܥܢܐ ܕܕܝܙܠ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܙܝ̈ܥܢܐ ܕܝܩܕܐ ܓܘܝܐ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܘ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܨܪ̈ܘܚܐ ܕܥܒܕܘ ܨܝܢ̈ܝܐ ܗܫܐ ܒܡܐܐ ܬܠܝܬܐܐ ܠܡܢܝܢܐ܀

ܣܘܟܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܩܛܥ̈ܐ ܕܡܙܝܥܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܦܘܠܣ̈ܝܢ

ܒܒܘܫܝܘܬܐ ܕܪ̈ܕܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܘܡܢܐ ܡܙܝ̈ܥܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܦܘܠܣ̈ܝܢ. ܩܛܥ̈ܐ ܕܡܙܝܥܢܐ ܗܢܐ ܗܘܘ:

  • ܨܡܡ̈ܐ (ܡܬܚܙܝ ܒܨܘܪܬܐ ܒܓܘܢܝ̈ܐ ܙܪܟܐ ܘܣܝܡܩܐ)