ܡܓܕܠܐ (ܒܢܝܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܓܕܠܐ ܐܘ ܒܘܪܓܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: πύργος) ܗܘ ܒܢܝܢܐ ܕܪܡܘܬܗ ܝܬܝܪܐ ܪܒܐ ܡܢ ܦܬܝܗ܀