ܠܫܢܐ (ܗܕܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܫܢܐ ܕܐܢܫܐ
ܫܘܦܐ ܕܠܫܢܐ ܒܦܘܡܐ

ܠܫܢܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܕܛܥܡܬܐ ܒܦܘܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܐܢ̈ܫܐ ܠܦܬܠܐ ܘܠܥܣܐ ܘܒܠܥܐ ܐܘܟܠܐ܂ ܠܫܢܐ ܐܦ ܢܥܕܘܪ ܩܠ̈ܐ ܕܡܡܠܠܐ܂ ܗܘ ܪܛܝܒܐ ܡܢ ܪܝܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܸܫܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܶܫܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ)