ܠܫܢܐ (ܗܕܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܫܐ
ܫܘܦܐ ܕܠܫܢܐ ܒܦܘܡܐ

ܠܫܢܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܕܛܥܡܬܐ ܒܦܘܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܐܢ̈ܫܐ ܠܦܬܠܐ ܘܠܥܣܐ ܘܒܠܥܐ ܐܘܟܠܐ܂ ܠܫܢܐ ܐܦ ܢܥܕܘܪ ܩܠ̈ܐ ܕܡܡܠܠܐ܂ ܗܘ ܪܛܝܒܐ ܡܢ ܪܝܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܸܫܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܶܫܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ)