Jump to content

ܠܫܢܐ ܩܢܛܘܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܠܫܢܐ ܩܢܛܘܢܝܐ ܒܨܝܢ.

ܠܫܢܐ ܩܢܛܘܢܝܐ ܐܘ ܩܢܛܘܢܝܬܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ: 官话، ܒܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: 官話) ܐܦ ܢܬܝܕܥ ܐܝܟ ܝܘܝ. ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ ܕܢܬܡܠܠܘܢ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܕܨܝܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ 70 ܡܠܝܘܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ܀


ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ
ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ · ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ
ܠܫܢܐ ܕܓܝܢ · ܠܫܢܐ ܕܓܐܢ · ܠܫܢܐ ܕܗܘܝ · ܠܫܢܐ ܕܗܟܐ · ܠܫܢܐ ܕܗܣܝܐܢܓ · ܠܫܢܐ ܕܘܘ · ܠܫܢܐ ܕܡܝܢ · ܠܫܢܐ ܡܢܕܪܝܢܝܐ · ܠܫܢܐ ܕܦܝܢܓ · ܠܫܢܐ ܩܢܛܘܢܝܐ