ܠܫܢܐ ܡܢܕܪܝܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܠܫܢ̈ܐ ܡܢܪܝܢܝܐ (ܒܝܪܘܩܐ ܩܢܐ) ܘܓܝܢܝܐ (ܒܝܪܘܩܐ ܦܩܘܚܐ) ܒܨܝܢ.

ܠܫܢܐ ܡܢܕܪܝܢܝܐ ܐܘ ܡܢܕܪܝܢܝܬܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ: 官话، ܒܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: 官話) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ ܕܢܬܡܠܠܘܢ ܒܨܝܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܝܐܪܐ ܐܢܫ̈ܝܢ܀


ܠܫܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ
ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܥܬܝܩܐ · ܟܬܒܐ ܨܝܢܝܐ ܦܫܝܛܐ
ܠܫܢܐ ܕܓܝܢ · ܠܫܢܐ ܕܓܐܢ · ܠܫܢܐ ܕܗܘܝ · ܠܫܢܐ ܕܗܟܐ · ܠܫܢܐ ܕܗܣܝܐܢܓ · ܠܫܢܐ ܕܘܘ · ܠܫܢܐ ܕܡܝܢ · ܠܫܢܐ ܡܢܕܪܝܢܝܐ · ܠܫܢܐ ܕܦܝܢܓ · ܠܫܢܐ ܩܢܛܘܢܝܐ