ܠܝܘܢܪܕܘ ܕܗ ܒܢܬܫܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܘܢܐ ܠܝܙܐ ܒܝܕ ܕܗ ܒܢܬܫܝ.

ܠܝܘܢܪܕܘ ܕܗ ܒܢܬܫܝ (ܐܝܛܠܐܝܬ: Leonardo da Vinci) (ܐܬܝܠܕ 15 ܒܢܝܣܢ 1452 - ܡܝܬ 2 ܒܐܝܪ 1519) ܗܘܐ ܪܫܘܡܐ ܘܨܝܪܐ ܘܐܪܕܝܟܠܐ ܘܡܘܣܝܩܝܐ ܐܝܜܠܝܐ ܒܙܒܢ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ. ܗܘ ܘܡܝܟܠܐܢܓܠܘ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀