ܟܪܡܠܫ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ


ܟܪܡܠܫ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ ܕ10,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܣܘܓܐܐܗ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܟܠܕܝܐ)܀


ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]