ܟܪܡܠܫ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search


ܟܪܡܠܫ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ ܕ10,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܣܘܓܐܐܗ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܟܠܕܝܐ)܀


ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]