ܟܦܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܘܪܬܐ ܟܦܣܢܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ

ܟܦܣܐ ܐܘ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܝܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܗܘ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܕܪܕܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܝܪܚܢܐܝܬ ܐܘ ܟܠ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܝܘܡܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܦ̮ܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܦܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)