ܟܦܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܕܘܪܬܐ ܟܦܣܢܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ

ܟܦܣܐ ܐܘ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܝܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܗܘ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܕܪܕܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܝܪܚܢܐܝܬ ܐܘ ܟܠ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܝܘܡܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܦ̮ܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܦܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)