Jump to content

ܟܦܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܘܪܬܐ ܟܦܣܢܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ

ܟܦܣܐ ܐܘ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܘ ܕܘܝܒܐ ܕܢܫ̈ܐ ܗܘ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܕܪܕܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܝܪܚܢܐܝܬ ܐܘ ܟܠ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܝܘܡܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܦ̮ܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܦܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)