Jump to content

ܟܟܪܝܬܐ ܕܕܒܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܟܪܝܬܐ ܕܕܒܫܐ

ܟܟܪܝܬܐ ܕܕܒܫܐ ܗܝ ܟܘܬܐ ܕܫܥܘܬܐ ܕܡܬܩܢܢ ܠܗ ܕ̈ܒܫܬܐ (ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܟܵܪܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܟܵܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܟܳܪܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܟܳܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)