ܟܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܘܬܐ ܒܥܕܬܐ

ܟܘܬܐ ܗܝ ܬܘܪܥܬܐ ܒܐܣܬܐ ܕܒܬ̈ܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܠܡܢܗܪܘ ܠܒܝܬܐ ܘܡܛܠ ܫܘܚܠܦ ܐܐܪ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܬܦܬܚܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܘܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܘܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܘ̈ܶܐ)