ܟܘܪܣܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Chair.jpg

ܟܘܪܣܝܐ ܗܘ ܩܛܥܐ ܕܟܪ̈ܦܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܒܣܘܓܐܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܘܝܬܒܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܥܠܘܗܝ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܼܪܣܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܪܣܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬ̥ܳܐ)