ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ ܐܘ ܝܘܢܝܬ ܥܬܝܩܬܐ (Ἀρχαία Ἑλληνική) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܝܘܢ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ 800 ܩܕܡ ܡ ܠ300 ܩܕܡ ܡ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]