Jump to content

ܝܘܗܐܢ ܐܠܙܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܝܘܗܐܢ ܓܝܘܪܓ ܐܠܙܪ (ܓܪܡܢܐܝܬ Johann Georg Elser܈ ܐܬܝܠܕ 4 ܒܟܢܘܢ ܒ 1903 ܘܡܝܬ 9 ܒܢܝܣܢ 1945) ܗܘܐ ܕܚܦܛ ܠܩܛܠܐ ܐܕܘܠܦ ܗܝܛܠܪ ܒ8 ܒܬܫܪܝܢ ܒ ܒܫܢܬܐ ܕ1939 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܝܢܟܢ ܐܝܟܐ ܕܗܝܛܠܪ ܝܗܘܠܘܐ ܗܘܐ ܡܡܠܗ، ܘܦܠܛ ܡܢ ܬܡܢ ܩܕܡ ܬܡܢܐ ܩܛܝܢ̈ܢ ܡܢ ܦܩܥܬܐ ܕܗܢܐ ܩܘܢܒܪܐ ܥܠܠ ܒܩܛܠܐ ܬܡܢܐ ܓܢܬܐ ܘܨܠܦܬܐ ܕܥܣܪ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]