ܛܝܣܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܝܣܬܐ

ܛܝܣܬܐ ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܕܬܦܪܚ ܒܐܐܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܲܝܵܣܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܲܝ̈ܵܣܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܰܝܳܣܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܰܝ̈ܳܣܳܬ݂ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]