ܒܝܬ ܛܘܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܝܣܬܐ ܒܒܝܬ ܛܘܣܐ

ܒܝܬ ܛܘܣܐ ܗܘ ܕܘܟܬܐ ܕܢܦܪ̈ܚܢ ܘܢܝ̈ܬܒܢ ܛܝܣ̈ܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܝܬ݂ ܛܵܘܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܵܬܲܝ ܛܵܘܣܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܝܬ݂ ܛܰܘܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܳܬܰܝ ܛܰܘܣܳܐ)