ܛܘܩܝܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܢܝܢ̈ܐ ܕܛܘܩܝܘ. ܛܘܪܐ ܕܦܘܓܝ ܡܬܚܙܐ ܡܢ ܒܣܬܪ.

ܛܘܩܝܘ (ܝܦܢܐܝܬ 東京 ܐܘܟܝܬ "ܐܪܫܟܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ") ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܪܒܬܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܝܦܢ. ܐܝܬ 13,929,286 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܛܘܩܝܘ ܝܘܡܢܐ܀