ܚܘܣܢܝ ܡܘܒܐܪܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܚܣܢܝ ܡܘܒܐܪܟ)
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܚܘܣܢܝ ܡܘܒܐܪܟ

ܡܘܚܡܕ ܚܘܣܢܝ ܣܝܕ ܡܘܒܐܪܟ (ܥܪܒܐܝܬ: محمد حسني سيد مبارك‎܆ ܐܝܠܝܕ 4 ܐܝܪ 1928 ܒܟܦܪ ܐܠܡܨܠܚܐ) ܗܘܐ ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܢ 1981 ܠ2011܀

ܒܫܢܬܐ ܕ1975 ܗܘܐ ܡܘܒܐܪܟ ܚܠܦ ܪܝܫܐ ܕܡܨܪܝܢ ܬܚܝܬ ܐܢܘܐܪ ܐܠܣܐܕܐܬ. ܒܬܪ ܩܛܠܗ ܕܐܠܣܐܕܐܬ ܒ1981 ܗܘܐ ܡܘܒܐܪܟ ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ ܒܠܚܘܕܗ ܡܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܩܬ ܗܘܐ ܐܝܟ ܛܪܘܢܐ܀