ܚܣܚܘܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܚܣܚܘܣܐ ܐܘ ܟܬܟܘܬܐ ܐܘ ܟܘܣܟܣܐ (ܣܘܕܐܝܬ ܩܪܛܢܝܬܐ) ܗܘ ܩܪܘܛܐ ܚܘܪܐ ܡܬܡܬܚܢܐ ܕܒܨܝܪ ܗܘ ܒܩܫܝܘܬܐ ܡܢ ܓܪܡܐ ܘܟܪܝܟ ܗܘ ܠܓܪ̈ܡܐ ܥܝܕܐܝܬ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܣܚܘܼܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܣܚܘܼܣܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܣܚܽܘܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܣܚܽܘ̈ܣܶܐ)