Jump to content

ܚܡܪܐ (ܫܬܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܣܐ ܕܚܡܪܐ ܣܘܡܩܐ

ܚܡܪܐ ܗܘ ܥܨܪܐ ܐܘ ܚܡܝܥܐ ܐܘ ܫܚܠܐ ܕܡܬܩܢ ܡܢ ܥܢܒ̈ܐ ܐܘ ܡܢ ܐܦܫܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܡܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܡܪܹ̈ܐ . ܚܲܡܪ̈ܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܡܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܡܪ̈ܶܐ . ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ)