Jump to content

ܐܦܫܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܦܫܬ̈ܐ

ܐܦܫܬ̈ܐ (ܐܘ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܒܫܬܐ) (ܠܝܬ ܠܗ ܚܕܢܝܐ) ܥܢܒ̈ܐ ܝܒܝܫܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܦ̮̈ܫܵܬ݂ܵܐ . ܐܲܒ݂̈ܫܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ . ܐܶܒ̥̈ܫܳܬ̥ܳܐ)